info@dogacev.com
0534 012 00 43 - 47

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Geçici faaliyet belgesi nedir?

İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen belge demektir. Çevre izni nedir? Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin demektir.

Çevre lisansı nedir?

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik demektir.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek–1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek–2 Listesi)

Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Ek–1 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisansları Bakanlık,

Ek–2 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisansları İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Uygulama Süreci:

Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmeler, geçici faaliyet belgesi için yetkili menciye, e-başvuru yapar.

• 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

• Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir.

EK–1 ve EK–2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

Çevre İzin ve Lisans Süresi:

İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Süreçteki Yeri:

Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları 01/01/2011 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından yetki verilen Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılabilecektir. Firmamız; 31/12/2010 Tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığından ÇDYB-0381 Belge Numarası ile Çevre Danışmanlık Yetkisi almıştır.

Bir diğer alternatif ise; Çevre İzni ve Çevre Lisansı alacak firmanın yer aldığı listeye göre belirlenen sayıda Çevre Görevlisi Belgesi olan personeli, bünyesinde istihdam etmesi gerekmektedir.

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği

Mevcut işletmeler, daha önce çevre konusunda almış oldukları izinlerden geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, 01/01/2012 tarihine kadar çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunmak zorundadır. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

Enviro Mühendislik Uygulamaları

29.4.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında değerlendirilen firmalara;

• İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne “İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı” için başvuruda bulunulması

• Geçici Faaliyet Belgesi almak için; Ek–2 listesinde belirtilen faaliyet ve tesisler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne, Ek–1 listesinde belirtilen faaliyet ve tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na e-başvuru yapılması

• “Geçici Faaliyet Belgesi”’ nin alınmasını takiben “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ‘ nin alınması

DİĞER HİZMETLERİMİZ

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin